nett-tv

Her ser du opptak av kommunestyremøte den 26.04.18.

Dette er Radio Luster sitt nett-tv tilbod.

Sakliste

 

13 / 18 Godkjenning av møtebok

14 / 18 Lustrabadet KF - årsrapport 2017

15 / 18 Val til Lustrabadet KF

16 / 18 Årsrapport 2017 for Luster kommune

17 / 18 Regional plan for klimaomstilling - høyringsuttale

18 / 18 Sandal - oreigning av veggrunn

19 / 18 Bevaringsområde for hummar

20 / 18 Eigedomsskatt - fritak etter eigedomsskattelova §7

21 / 18 Finansreglement for Luster kommune

22 / 18 Referat - og drøftingssaker

Nettansvarleg Finn Skare

Tidlegare overføringar.