Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 26.04.12.


 
22 Årsmelding Luster eldreråd 2011
23 Luster Bad KF - søknad om namneendring til Lustrabadet KF
24 Oddny Urnes - søknad om permisjon frå politiske verv
25 Folkevalde sine arbeidsvilkår - revisjon av reglement
26 Revisjon av Politisk delegeringsreglement
27 Valfag i ungdomsskulen frå hausten 2012
28 Reguleringsplan bustadområde Beheim 2
29 Byggjerekneskap Ambulansestasjon/opprusting helsesenteret
30 Kommunen sin bustadmasse; sal, bygging og retningsliner for tildeling
31 Søknad om flaumsikringstiltak i Krundøla
32 Nasjonal Transportplan 2014 - 2023. Uttale
33 Rassikring Veitastrondsvegen - finansiering. Uttale
34 Massiv Lust AS. Søknad om finansiering
35 Walaker eigedom AS. Søknad om finansiering
36 Referat- og drøftingssaker::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare