Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 24.05.12.

 

Torodd Urnes oppsummerar prosjektet "Utstillingsvindauge for kvinner i likalpolitikken"


38    Godkjenning av møtebok


39    Årsmelding rådet for funksjonshemma


40    Luster kommune - godkjenning av tre delavtalar med Helse Førde HF


41    Årsrapport, rekneskap og revisjonsmelding 2011 for Luster kommune


42    Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2012. Budsjettendringar


43    Luster kommune - ruspolitisk handlingsplan 2012 - 15 


44    Byggjerekneskap Gaupne barnehage


45    Referat- og drøftingssaker  


 

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting:::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare