Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 27.09.12.

.

65    Årsmeldin Ungdommens Kommunestyre arbeidsåret 20110-02012  

66     Suppleringsval til kontrollutvalet  

67      Eigedomsskatt , takstvedtekter / val  

68      Kommunal planstrategi 2012 - 2016  

69     Forvaltningsplan Ornes  

70      Kommunedelplan for mineralsk råstoff   

71      Reguleringsplan for turveg Gaupne - Marifjøra  

72      Reguleringsplan for Jostedal Serverpark og Reiarmoen massetak 

73       Ny forskrift for sals og skjenketider i Luster Kommune  

74        Framlegg til nye retningsliner for startlån

75       Jostedal Bygdelag, finansiering av "bulystprosjekt"   

76       Søknad om støtte til infrastruktur Hamlagåta

77       Ny barnehageavdeling, utviding uteområdet trafikktilkomst ved Hafslo Barnehage. . Forprosjekt og kostnadsråme. 

78      Oppmoding om busetjing av flyktningar i 2012 og 2013.  

79     Betre balanse i økonomien, innsparingar 2013 - 2016

80     Referat og drøftingsaker.    

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting:::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare