Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 18.04.13.


 

0016/13 - Kontrollutvalet - årsmelding for 2012

0017/13 - Walaker Hotell. Søknad om finansiering

0018/13 - Sterri Eigedom AS. Søknad om finansiering

0019/13 - Offentlege toalett

0020/13 - Eigedomsskatt - takstvedtekter

0021/13 - Kommunale utleigebustader - status prosjekt Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond

0022/13 - Privat reguleringsplan for gbr, 71 bnr. 6 - "Lille Høyheim".

0023/13 - Reguleringsplan Salen - PlanId 1426-2011003

0024/13 - Val av meddommar til lagmannsretten 1.1.13-31.12.16.

0025/13 - Busetjing av flyktningar i 2013

0026/13 - Permanent overgrepsmottak for personar utsett for seksuelle overgrep

0027/13 - Minna etter Ludwig Wittgenstein

0028/13 - Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014 - 2023. Innspel til handlingsprogram.

0029/13 - Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 - høyringsbrev

0030/13 - Referat- og drøftingssaker

 


 

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting:::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare