Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 23.05.13.


 

0032/13 - Søknad om fritak som meddommar i lagmannsretten 1.1.13-31.12.16.

0033/13 - Søknad om fritak frå kommunale verv

0034/13 - Suppleringsval til formannskapet og fleire utval.

0035/13 - Bergselvi Kraft AS - Søknad om løyve til bygging av Øvre Bergselvi kraftverk

0036/13 - Forvaltningsplan for Solvorn

0037/13 - Endring av reguleringsplan, Fv 337 Bjørnabakken og Lindeskreda.

0038/13 - Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Luster kommune

0039/13 - SAMS Eigedom AS. Søknad om finansiering

0040/13 - Lustrabadet KF - val av styrerepresentantar, vararepresentantar, styreleiar og nestleiar.

0041/13 - Årsmelding for Rådet for funksjonshemma 2012.

0042/13 - Årsmelding Luster eldreråd 2012.

0043/13 - Lustrabadet KF - årsrapport 2012

0044/13 - Årsrapport, rekneskap og revisjonsmelding 2012 for Luster kommune.

0045/13 - Referat- og drøftingssaker


 

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting:::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare