Kommunestyremøte 17.06.21Temamøte klokka 10.00:
10.00 - 11.00 Strategiplan SIMAS, orientering , «spørsmål, kommentarar innspel»
11.00 - 11.30 KommunePlanenSamfunnsdel; innleiing m/status i arbeidet, satsingsområde og målsetjingar.
                      Presentasjon av utfordringar til gruppearbeid, gruppeoppgåver…


12.00- 13.45 Gruppearbeid og plenumsdialog KPS «dei prioriterte måla for utviklinga av kommunen neste ti-året.»

                      Denne delen vert ikkje sendt direkte på radio eller YouTube.


Sakliste kommunestyremøte:

14.00  Overrekking av Årets bedrift 
33/21 Godkjenning av møteprotokoll
34/21 Søknad om midlar til Urnes verdsarvsenter
35/21 Søknad om tilskot til diverse infrastruktur-tiltak og bokprosjekt i Ormelid - Stiftinga Ormelid gard
36/21 Hurtigladestasjonar i Luster kommune
37/21 Kommunal overtaking av Modvovegen og Treshaugvegen
38/21 Gaupne Idrettshall - rehabilitering. Godkjenning av byggerekneskap
39/21 Godkjenning av revidert selskapsavtale for Alarmsentralen IKS
40/21 Suppleringsval formannskapet, plan- og forvaltningsutvalet, valstyret, samarbeidsutval Jostedal oppvekstsenter.              Ingar  Norberg
41/21 Politisk organisering, reglement for folkevalde organ, politisk delegeringsreglement.
42/21 Referatsaker.