Kommunestyremøte med informasjon om vidare utvikling av helseog omsorgstilbodet på Radio Luster torsdag 23.11.

Slik ser programmet ut:


Kl. 11.00. Rådmann og kommunalsjef informerer om arbeidet med vidare utvikling av helseog omsorgstilbodet i kommunen.


Kl. 12.00 handsaming av sakene på saklista startar.3


101/23 Konstituering
102/23 Orienteringssak: Protokoll frå sist møte
103/23 Oppretting av interkommunalt friluftsråd i Sogn
104/23 Vertskommuneavtale GIS-samarbeidet, Vik kommune
105/23 Forskottering av spelemidlar - Turtagrø idretts- og
servicehus
106/23 Kvartalsrapport 3. kvartal 2023.
107/23 Etablering av Luster næringsbygg KF
108/23 Forskrift og folkevalde sin rett til godtgjersle og
velferdsgoder - revisjon
109/23 Val av nemnder og utval 2023 - 2027
110/23 Orienteringar, drøftingar og open post
111/23 Referatsaker